Welkom, we zijn blij dat je er bent! Shop nu je favoriete haarproducten en betaal later met Klarna.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen/ Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van My Natural Curls. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van My Natural Curls.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door My Natural Curls erkend.
1.4 My Natural Curls behoud het recht om ten alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.

1.5 My Natural Curls is  eigendom van Juliana Enterprise, dat is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56773145. Ons bedrijfsadres is Burgemeester van Walsumweg 766, Rotterdam, Nederland. Ons BTW-nummer is: NL001795424B02.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen My Natural Curls en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via de opgegeven emailadres. 
2.2 My Natural Curls is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt My Natural Curls dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.

3. Aanbieding

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.
3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.3 My Natural Curls is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.
3.4 My Natural Curls is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzenkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. 
4.3 My Natural Curls is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.
4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevind is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.

5. Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.
5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is My Natural Curls gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

6. Levering

6.1 Op de internetsite genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
6.2 My Natural Curls streeft erna om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen. Producten worden de volgende dag geleverd.
6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door My Natural Curls.

7. Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:
a. Er eerst contact is opgenomen met My Natural Curls.
b. De producten ongebruikt, onbeschadigd, ongeopend en in de originele verpakking zitten.
c. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard- totdat My Natural Curls het pakket in ontvangst heeft genomen.
7.2 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7.1, draagt My Natural Curls er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het
aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.
7.3 My Natural Curls behoud zich het recht voor om retour zendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.

8. Overmacht

8.1 My Natural Curls is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van My Natural Curls alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
8.3 My Natural Curls behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is My Natural Curls gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9. Garantie

9.1 Op alle producten van My Natural Curls geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.
9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens My Natural Curls in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

10. Aansprakelijkheid

10.1 My Natural Curls is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten. Lees voor gebruik de aanwijzing op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

11. Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan My Natural Curls) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van My Natural Curls. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan My Natural Curls per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat My Natural Curls het pakket in ontvangst heeft genomen.
11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door My Natural Curls niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

12. Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij My Natural Curls, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van My Natural Curls. My Natural Curls houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
12.2 My Natural Curls respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
12.3 My Natural Curls maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

NL